ધોરણ - 10 ના તમામ વિડીયો ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ તમારા ઘરે, તમારા સમયે, તમારી અનુકૂળતાએ હરતા ફરતા તમારા મોબાઇલમાં મેળવવા થયી જાવ તૈયાર.


કોર્સની વિડીયોને એક વાર ડાઉનલોડ કરી, ત્યારબાદ ઈન્ટરનેટ વિના ઑફ્લાઈન વિડીયો પણ જોઈ શકશો.


ધોરણ - 10 ગણિત - GSEB જૂનો અભ્યાસક્રમ : અડધો કલાકની (સરેરાશ 32 મિનિટ) ની કુલ 96 વિડીયો  આ કોર્સમાં ઉપલબ્ધ છે. M.R.P. Rs. 900/-. Special Offer : Rs. 500/- Course Validity date 31-05-2020. ધોરણ 10 માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ જેમને જુલાઈ 2019 માં અથવા માર્ચ 2020 માં પરીક્ષા આપવાની હોય તેમને GSEB ગુજરાત બોર્ડના જુના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે મોબાઇલ એપનો આ કોર્ષ ઉપયોગી થશે.  


કુલ 16 પ્રકરણના તમામ વિડીયો ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે. કુલ 90 વિડીયો ડો. દિપકભાઈ પટેલ, શ્રી વિષ્ણુભાઇ ગજ્જર, શ્રી પરાગભાઈ પટેલ જેવા નિષ્ણાંત શિક્ષકો દ્વારા લેવામાં આવેલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ તમારા ઘરે, તમારા સમયે, તમારી અનુકૂળતાએ હરતા ફરતા તમારા મોબાઇલમાં મેળવવા થઈ જાવ તૈયાર.


ધોરણ - 10  : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (જૂનો અભ્યાસક્રમ) : 30 મિનિટની કુલ 95 વિડીયો આ કોર્સમાં ઉપલબ્ધ છે. M.r.p. 900/-. Special Offer : Rs. 500/- Course Validity date : 31-05-2020. ધોરણ 10 માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ જેમને જુલાઈ 2019 માં અથવા માર્ચ 2020 માં પરીક્ષા આપવાની હોય તેમને GSEB ગુજરાત બોર્ડના જુના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે મોબાઇલ એપનો આ કોર્ષ ઉપયોગી થશે.  


કુલ 16 પ્રકરણના તમામ વિડીયો ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે. કુલ 90 વિડીયો ડો. દિપકભાઈ પટેલ, શ્રી વિષ્ણુભાઇ ગજ્જર, શ્રી પરાગભાઈ પટેલ જેવા નિષ્ણાંત શિક્ષકો દ્વારા લેવામાં આવેલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ તમારા ઘરે, તમારા સમયે, તમારી અનુકૂળતાએ હરતા ફરતા તમારા મોબાઇલમાં મેળવવા થઈ જાવ તૈયાર.