મોબાઇલ એપનું ઉદ્દઘાટન : લવજીભાઈ બાદશાહ, ગોપિન ફાર્મ, વરાછા, સુરત તા. ૨૫-૦૧-૨૦૧૮

અને 

શુભેચ્છા સંદેશ : માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી, ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ.